Historiek

Duin en Polder is een vzw voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking, die reeds meer dan 30 jaar in Diksmuide gevestigd is. De vzw is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Men zou kunnen zeggen dat in onze samenleving een drietal levensdomeinen te onderscheiden zijn: wonen, werken en vrije tijd. In Duin en Polder richten wij ons hoofdzakelijk op de eerste twee domeinen: wij ondersteunen wonen en werken bij mensen met een specifieke vraag.

Wonen:

Privacy, comfort, geborgenheid en gezelligheid. Dit zijn voor de meeste mensen de sleutelwoorden als het om wonen gaat. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit voor mensen met een bijzondere ondersteuningsvraag anders zou zijn. Daarom hebben we 4 nieuwe huizen gebouwd die alles te bieden hebben wat in deze tijd van een huis verwacht wordt.

Bovendien voorziet het concept de ruimte voor persoonlijke invulling van de ondersteuningsvraag. Zo kunnen bewoners zelf aangeven waar ze bijstand wensen en waar ze liever zelfstandig handelen. Dat is onze interpretatie van ‘wonen op mensenmaat’. Vanzelfsprekend worden daarbij individuele behoeften en noden niet uit het oog verloren.

Werken:

Mensen gaan niet alleen werken ‘om den brode’. Maatschappelijke positie en sociale concepten worden steeds meer in rekening gebracht. Dit geldt ongetwijfeld ook voor mensen met een bijzondere ondersteuningsvraag, te meer omdat binnen de bestaande wetgeving een sociale tegemoetkoming nog steeds niet verenigbaar is met een financiële verloning voor arbeid.

Nog al te vaak moeten mensen met handen en voeten uitleggen waarmee ze bezig zijn en waartoe het allemaal dient. Daarom streven wij naar herkenbare arbeid. Duin en Polder organiseert een intern aanbod gespreid over 3 locaties: Den Uytkant (boerderij), Het Polderhuis (bakkerij en keuken) en Het Atelier (creatief en semi-industrieel atelier). Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij (onbezoldigde) tewerkstelling in het reguliere circuit hetzij vanuit Het Jobbureau, hetzij vanuit de voornoemde locaties.

Omdat onze werking juist zo vraaggestuurd is en omdat we ook meer aandacht willen besteden aan het laatste domein, namelijk de vrije tijd, zijn we binnen Duin en Polder gestart met een vrijwilligerswerking. Aangezien de kleinschaligheid van onze vzw en de vraag van andere voorzieningen, hebben we dit uitgebreid naar een overkoepelend vrijwilligerssteunpunt voor alle verenigingen en organisaties van Diksmuide.

Wenst u nog meer info over Duin en Polder?
Neem gerust een kijkje op onze website www.duinenpolder.net